if (file_exists(WB_PATH.'/modules/bakery/mini_cart.php')) { include(WB_PATH.'/modules/bakery/mini_cart.php'); } /*
*/ ?>

OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu
www.euroobchod.eu 

je spoločnosť:

Albin Toma                             IČO: 34 580 778

Poľná 98/3                             DIČ: 1020441213

958 04 Partizánske                     Nie sme platcovia DPH

mobil:  0908 596 176

e-mail: euroobchod@yahoo.es

www.euroobchod.eu

 

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www),ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.euroobchod.eu .Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

 

VLASTNÍCTVO TOVARU

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti

Albin Toma-Euroobchod. Vyhradzujeme si právo neodosielať

objednávky zákazníkom,ktorí opakovane neprevzali zásielky

bez odôvodnenia.

 

STORNO OBJEDNÁVKY


Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky)

aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky .


VRÁTENIE TOVARU


V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník.

Pozor!!! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar pri a po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný nám čo najskôr nahlásiť. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


Postup pri reklamácii:


1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vaše kontaktné údaje
4) priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme priebežne informovať o stave reklamácie.

 

OCHRANA SÚKROMIA

  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučnepre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

  2. Všetky dáta kupujúceho, poskytnuté pri objednávkach tovaru sú považované ako dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou partnerov zaisťujúcich distribúciu a platobný styk, ktorými môžu byť napríklad pošta, dopravné spoločnosti apod. (oznámenie mena a adresy dodania).

 Ceny v našom eshope sa môžu líšiť od cien na predajni.